Nieuws

Amsterdam omarmt haar stadsbossen

Vondelpark Amsterdam
Bron foto: user32212, Pixabay (Pixabay licentie)
Samenvatting
  • Regio
    Amsterdam
  • Onderwerp
    Stadsbossen
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, groenvoorziening
Bekijk de bronnen
Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.


De zogeheten KwaliteitsToetsing Stadsbossen Amsterdam (KTSA) is het werk van ecoloog Anne-Jan Buiting. Hij ontwikkelde deze toets in het kader van zijn afstudeeropdracht voor de studie Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. De KTSA spitst zich toe op vijf thema’s uit de Groenvisie 2020–2050: biodiversiteit, klimaatadaptatie, koolstofopslag, bodemkwaliteit en recreatie.

Aan elk thema is een aantal criteria, ofwel kritieke prestatie-indicatoren (kpi), gekoppeld. Daarmee kan een score aan het thema worden toegekend. Als kpi's gelden bijv. temperatuurverlaging en waterbuffering (klimaatadaptatie), aantal biotopen en inheemse boomsoorten (biodiversiteit), maar ook de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de faciliteiten voor bezoekers (recreatie). Alle scores samen worden verwerkt tot een totaalscore voor het bos, die als input dient voor het beheer van de huidige bossen en het ontwikkelen van nieuwe groenvoorziening.

Groen hard nodig

Aan de basis van de kwaliteitstoetsing ligt de groenvisie van de gemeente. Volgens voormalig Amsterdams wethouder Laurens Ivens is groen hard nodig om de stad te beschermen tegen droogte, hitte en extreme regenval. Ook wil de gemeente een nieuw stadsbos aanleggen, zo staat in de visie waarmee Amsterdam het toekomstbeeld in het jaar 2050 schetst. De hoofdstad telt op dit moment vier stadsbossen.

Naast de opgaven voor woningbouw, groenere energievoorziening en groeiende mobiliteit wil de gemeente "meer groen maken en het bestaande groen beter benutten". Naast het nieuwe bos gaat het om extra stadsparken, groene daken en gevels en meer bomen en planten langs straten en op pleinen.

Groen monitoren

De huidige beheerplannen zijn het uitgangspunt voor de visie. Daarnaast zet Amsterdam in op het versterken van de biodiversiteit en ecologie met onder andere nieuwe zadenmengsels, het monitoren van ecologisch beheer en onderzoek naar waterkwaliteit. Het stadsbestuur wil de hoeveelheid groen gaan monitoren. Ook kijkt de gemeente naar de ondergrondse infrastructuur, zodat meer bomen kunnen worden geplant in dichtbebouwde wijken.

De stadsbossen zijn bedoeld als groene toevluchtsoorden voor Amsterdammers. De natuur in de Amsterdamse stadsbossen moet enerzijds zo natuurlijk mogelijk ogen, maar ook opengesteld zijn voor gebruik van recreanten, zo staat in de studie van Buiting.