Nieuws

Hoe kan de Nederlandse natuur eruitzien in 2050?

Ooipolder
Bron foto: Ton Haex, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Nederlandse natuur
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, natuurinclusieve landbouw
Bekijk de bronnen
De keuzes die we nu maken in het natuurbeleid bepalen hoe de natuur in Nederland er in de toekomst uit zal zien. In de Natuurverkenning 2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research zijn deze keuzes en de gevolgen hiervan voor natuur en samenleving in beeld gebracht.

De recent verschenen WOt-special – Storymaps Natuurverkenning 2050 brengt de potenties van twee verschillende scenario’s in het natuurbeleid in beeld.

Inzetten op beschermde soorten en natuurgebieden

Het scenario Hoger Doelbereik is een flinke intensivering van de bestaande aanpak, die gericht is op het beschermen van natuur tegen de samenleving. In dit scenario ligt het zwaartepunt op het ‘scheiden’ van natuur en andere functies en het behalen van de natuurdoelen die internationaal zijn afgesproken. Centraal staat hoe je deze Vogel- en Habitatrichtlijndoelen waaraan Nederland zich in Europees verband heeft gecommitteerd zou kunnen halen door vooral verder te investeren in het Natuurnetwerk Nederland. In dit scenario wordt het VHR-doelbereik verbeterd (van circa 65 naar circa 90%), maar ecosysteemdiensten - functies van natuur voor de samenleving – liften maar beperkt mee.

Inzetten op natuurinclusiviteit

In het tweede scenario, Natuurinclusief, staat juist de synergie tussen natuur en andere maatschappelijke opgaven centraal. In dit scenario ligt het zwaartepunt op het ‘verweven’ van natuur met andere functies, waarbij gezocht wordt naar ‘meekoppelkansen’ tussen natuur en andere maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Dit leidt nog steeds tot een toename van VHR-doelbereik (circa 80%), maar minder dan in het Hoger Doelbereik-scenario. De toename van ecosysteemdiensten zoals drinkwaterproductie, groene recreatie, waterberging, bestuiving en natuurlijke plaagonderdrukking is in dit scenario wel een stuk groter.

Effecten op de inrichting van Nederland

In het Hoger Doelbereik-scenario vinden de veranderingen vooral in en om natuurgebieden plaats. Om de internationale doelen te realiseren zou er in dit scenario zo’n 150.000 hectare extra natuur moeten worden gerealiseerd, aansluitend bij de huidige natuurgebieden. In het Natuurinclusief-scenario vindt er een grootschalige transitie van het landgebruik plaats. Dit omdat er in principe overal in Nederland, ook in de stad en het landelijk gebied, ingezet zou worden op natuurinclusiviteit.

Storymaps Natuurverkenning 2050

In de Storymaps Natuurverkenning 2050 worden de uitgangspunten, uitkomsten en ruimtelijke uitwerking van deze scenario’s overzichtelijk gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research hebben de scenario’s van de Natuurverkenning 2050 samen ontwikkeld om de strategische keuzes in het natuurbeleid te voeden. Daarmee sluiten ze aan op een bijzonder actuele maatschappelijke discussie. De storymaps zijn gebaseerd op de rapporten Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief en Refererentiescenario’s Natuur. Tussenrapportage Natuurverkenning 2050.

Bronnen

(4)