Nieuws

Maak grijs groener: maatregelen voor versterken biodiversiteit

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk. Maar toch weten veel Nederlanders niet precies wat het is of hoe ze kunnen helpen biodiversiteit te versterken. De campagne Maak grijs groener biedt handvatten.

Uit het recente onderzoeksrapport Beelden van biodiversiteit blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders aangeeft zich zorgen te maken over het verlies van biodiversiteit. Toch geeft tweederde van de Nederlanders aan niet precies te weten wat biodiversiteit inhoudt en slechts een op de vier Nederlanders zegt te weten wat te doen om biodiversiteit te beschermen.

Planten en dieren

Biodiversiteit omvat alle vormen van leven op aarde en de manier waarop de verschillende organismen met elkaar samenleven. Zo kunnen planten en dieren sterk van elkaar afhankelijk zijn voor voedsel en voortplanting. Als ergens soorten uitvallen of juist overheersen, kan de balans verstoord raken. Dit leidt tot meer soortenuitval en zo komt het leven op aarde in de problemen. Dat stelt Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op de website van de campagne Maak grijs groener.

Met de campagne Maak grijs groener - die 13 oktober van start is gegaan - benadrukt de stichting het belang van biodiversiteit in Nederland. Er wordt uitgelegd wat biodiversiteit is en ze laten zien hoe Nederlanders de biodiversiteit een handje kunnen helpen.

Handvatten voor vergroening

De website biedt burgers concrete handvatten om bij te kunnen dragen aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit in de buurt. Het geeft een overzicht van maatregelen die je kunt nemen in je tuin of op je balkon, in de wijk, gemeente of buiten de gemeente.

Zo kun je in je tuin of op je balkon nestkastjes en insectenhotels installeren of tegels vervangen voor bloemenperken. Met de hele straat kun je ook inzetten op het planten van bomen, het verwijderen van betegeling of de gemeente stimuleren om extra maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te zetten om bedrijventerreinen te vergroenen of om de aanleg van groene daken te stimuleren.

Ook het inzaaien van bermen en akkerranden kan bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast kun je inzetten op slim maaien voor behoud van ecosystemen, het tellen van soorten en het gezamelijk opstellen van een vergroeningsplan.


Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De campagne Maak grijs groener is een initiatief van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en bedrijven zetten zich via Stichting Deltaplan Biodiveristietsherstel samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

De Nederlandse overheid werkt via het Programma Versterken Biodiversiteit onder andere samen met Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de nationale doelstellingen voor biodiversitetsherstel te halen. Deze doelstellingen zijn op internationaal niveau vastgelegd in onder andere het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (CBD) en de Europese Biodiversiteitsstrategie.

(Bron foto: Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel)