Nieuws

Maatregelen om afname biodiversiteit tegen te gaan

Bos
Bron foto: Freek Frederix, Loofbos (Shutterstock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Basiskwaliteit Natuur
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, natuurinclusieve landbouw
Bekijk de bronnen
Aan onze natuur en ons landschap is af te lezen dat de landschapskwaliteit én biodiversiteit afnemen, zo is te lezen in het rapport ‘Op weg naar Basiskwaliteit Natuur’ . Een minimale ondergrens voor de aanwezigheid van niet-zeldzame, wilde planten en dieren – kenmerkend voor de verschillende landschapstypen – ontbreekt: Basiskwaliteit Natuur kan hierbij helpen.

Basiskwaliteit Natuur (BKN)

Het initiatief Basiskwaliteit Natuur (BKN) bestaat uit een set van condities die nodig is om de algemene soorten te laten bestaan. Ze geven de minimale leefomstandigheden en kwaliteit van de soorten aan. In het rapport van BKN staan de richtlijnen die per soort en omgeving nodig zijn. Ook wordt gekeken naar de oplossingen en aanpassingen die nodig zijn bij klimaatveranderingen, circulaire economie en natuurinclusieve landbouw. In het rapport lezen we dat: ‘BKN het verleden als inspiratie voor de toekomst gebruikt’. 

Minimale leefcondities

Wat is de invloed van de verschillende leefomstandigheden voor verschillende planten en dieren? BKN streeft naar het minimale niveau van de condities waar een leefgebied aan moet voldoen. Deze condities verschillen per landschapstype en moeten voor elk type bepaald worden. De diversiteit die er in Nederland is aan leefomgevingen zoals heide, bossen, duinen en moerassen moeten onderzocht worden. Evenals de Nederlandse stedelijke omgeving, industrie en landbouw. BKN stelt de basiskwaliteit voor elk type landschap vast.  

Er wordt gesproken over algemene soorten, denk aan planten, dieren en insecten die op bepaalde landschapstypen en locaties in zodanige aantallen voorkomen dat ze als algemeen worden beschouwd. BKN brengt de algemene soorten per landschapstype in kaart. Dit worden ook wel randvoorwaarden genoemd. Bij het vaststellen van de juiste condities gaat het om een diepteonderzoek naar het landschap en de omgeving: milieu, nutriëntenbalans, geomorfologie, inrichting en gebruiksaspecten van het landschap. Is er landbouw of veel bevolking? Ook dit wordt per landschapstype vastgesteld.  

Een onafhankelijke meetlat 

BKN  is een instrument om voor elk landschap te concluderen welke acties nodig zijn: met BKN ontstaat er een helder streefdoel – als basis voor de omgevingsvisie en omgevingsplan – en een onafhankelijke meetlat. Kortom, BKN zorgt er in Nederland voor dat we de status voor elk landschapstype inzichtelijk maken. Een goed startpunt om de kwaliteit en de condities van onze omgeving te verbeteren.  

Bronnen

(2)