Nieuws

Toolbox voor een natuurinclusieve energietransitie

Zonnepanelen op dak - door Ulrike Leone via Pixabay
Bron foto: Ulrike Leone, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Energietransitie, nature based solutions
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Via de Regionale Energie Strategieën (RES) wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. Dit vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen.

Het blijkt dat uitvoering van een natuurinclusieve energietransitie in de praktijk moeilijker is dan het lijkt. Veel overheden worstelen met vragen over de vormgeving en juiste organisatie van de projecten. Dit zijn complexe vragen waarbij veel verschillende smaken mogelijk zijn. Hiervoor dient de “Toolbox natuurinclusieve energietransitie”, een uitgave van de Natuur en Milieufederaties, waarin de best practices uit de provincies verzameld staan per thema.

De Toolbox gaat in op acht actuele thema’s en per thema worden er twee projecten of processen uitgelicht die recent hebben plaatsgevonden in een regio. Één van de thema’s is het creëren van meerwaarde voor natuur en landschap. Dit houdt in dat naast de focus op de energietransitie het verbeteren van de biodiversiteit niet uit het oog verloren moet worden. Idealiter gaan deze twee processen hand in hand. Bij dit thema worden voorbeelden gegeven van parken waarbij natuur en landschap goed gecombineerd worden met het opwekken van hernieuwbare energie.

Regio overstijgende belangen

Het laatste thema gaat in op het meenemen van regio-overstijgende belangen en de cumulatie van effecten. Veel landschappelijke structuren stoppen niet bij de grens van een provincie of regio, terwijl over veel van deze landschappelijke structuren wel – bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau – besluiten genomen worden. Hoe zorg je er dan voor dat regio-overstijgende belangen worden meegenomen? Ook moeten ontwikkelingen niet los van andere ontwikkelingen in het land worden gezien. Soms kunnen goedbedoelde plannen op lokaal niveau goed uitpakken maar kunnen ze gezamenlijk een negatief effect hebben. In het rapport zijn hier verschillende voorbeelden van te vinden.

Naast deze twee thema’s kun je ook lezen over het inzetten van lokale experts, het inventariseren van landschaps- en/of natuurwaarden, integrale gebiedsontwikkeling, het creëren van goede beleidskaders, goed gebruik van (provinciale) omgevingsverordening en het gebruiken van gelijke beoordelingssystematiek.

Voordat de Toolbox werd uitgebracht hebben de Natuur en Milieufederaties via een Handreiking Natuur en Landschap in de RES (Regionale Energie Strategie) al bouwstenen aangereikt om te komen tot een duurzame energietransitie. Hierin staan aandachtspunten en denklijnen die helpen om aanwezige natuur- en landschapswaarden volwaardig te betrekken bij de regioplannen voor energieopwekking.

Bronnen

(2)