Nieuws

Wat betekent het coalitieakkoord voor de groene sector?

Binnenhof Ridderzaal
Bron foto: AJEL, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Coalitieakkoord
  • Interessant voor
    Alle beroepsgroepen
Bekijk de bronnen
Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is een feit. Binnen het groene domein zijn het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis en de btw-verlaging op groente en fruit belangrijke pijlers.

Klimaat

Het nieuwe kabinet zet in op een ‘klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire toekomst met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek’. Bij de groene industriepolitiek maken overheden, bedrijfsleven en samenleving stevige, bindende afspraken. De coalitie wil het mkb helpen met verduurzamen door bijvoorbeeld het versimpelingen van regelingen.

Verder vindt het kabinet klimaatadapatie belangrijk. Hittestress tijdens warme periodes is een probleem. Om dit tegen te gaan wil het kabinet meer groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied bevorderen.

Kijk voor meer informatie over de positieve effecten van groen op ons portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie

Duurzame landbouw

De coalitiepartijen willen natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. In een Nationaal Programma Landelijk Gebied komt tot 2035 €25 miljard beschikbaar om landbouw en natuur ‘in balans te brengen’.

Het kabinet stuurt aan op een transitie naar kringlooplandbouw. Extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsen zijn daarbij de genoemde instrumenten. De coalitie gaat gebiedsgericht inzichtelijk maken wat het toekomstperspectief is voor de landbouw op de langere termijn.

Bij kringlooplandbouw zet het nieuwe kabinet onder andere in op de inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij.

Met landschapsgrond, een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond, hoopt het kabinet de biodiversiteit te herstellen. Te lezen is dat ‘bij verduurzaming van de landbouw rekening wordt gehouden met het natuurlijk verloop in de sector’. ‘In gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar mogelijkheden.’  

Blijf via ons portaal natuurinclusieve landbouw op de hoogte omtrent ontwikkelingen op dit gebied.

Verder wordt ingezet op geïntegreerde gewasbescherming en een ‘dierwaardige veehouderij’. Ze willen de positie van de boer in de keten versterken door een niet-vrijblijvende bijdrage van stakeholders in de voedselketen. Het kabinet versnelt de doelstellingen voor stikstofreductie van 2035 naar 2030. Alle sectoren moeten een evenredige stikstofbijdrage leveren. De energietransitie in de glastuinbouw wordt gestimuleerd in plaats van ontmoedigd. Voor visserij moet er perspectief zijn voor innovatie.

Aanpak regeldruk

Het nieuwe kabinet gaat ondernemerschap stimuleren door een aanpak van de regeldruk. Zo wordt het makkelijker om mensen in dienst te nemen en te houden en ondersteund het kabinet mkb’ers bij verduurzaming. Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel. Ook stimuleert het kabinet de continuïteit van familiebedrijven door bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Bij de stimuleringsmaatregelen die het kabinet op de rol heeft staan, staan onder meer verhogingen ingeboekt voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Voeding

Gezonde voedingskeuzes worden gestimuleerd en ongezonde keuzes ontmoedigd. De vier regeringspartijen zetten de doelen van het Preventieakkoord door. Het kabinet verhoogt de belasting op suikerhoudende dranken en met de industrie worden bindende afspraken gemaakt over gezondere voedingsmiddelen. Daarbij willen ze nadenken over een suikerbelasting en geen BTW meer heffen op groente en fruit.

Bronnen

(1)

Meer informatie

(6)
Nationaal Programma Landelijk Gebied, website Rijksoverheid Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers, website Rijksoverheid MIA en Vamil voor ondernemers, website Rijksoverheid Zorgen LTO over tijdspad en uitvoering coalitieakkoord, nieuwsbericht Nieuwe Oogst, 15 december 2021 Landbouwgerelateerde reacties op het regeerakkoord lopen flink uiteen, nieuwsbericht Akkerwijzer, 15 december 2021