• artikel
  KennisOnline magazine : verhalen over KennisOnline-Onderzoek in ...: 4
  2019

  Online en offline de natuur beleven : Interview met ruraal socioloog Bas Breman

  Hoe mensen zich tot natuur verhouden verandert. Steeds meer voelen mensen zich onlosmakelijk met de natuur verbonden. Deze visie vormt het uitgangspunt van de huidige Natuurverkenning.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2021

  Bodemkwaliteitsindicatoren voor stadslandbouw en stedelijk groen : wetenschappelijke basis en praktijktoepassing

  Relevante bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwkundige toepassingen zijn al langer geselecteerd, maar voor specifieke toepassingen binnen de stedelijke omgeving nog niet. In dit rapport worden relevante indicatoren geselecteerd voor het beoordelen van de bodemkwaliteit binnen de Metropool Regio Amsterdam voor de toepassing ‘stadslandbouw’ en ‘stedelijk groen’. Binnen elk van deze toepassingen wordt nog een subselectie gemaakt van relevante indicatoren. Aan de hand van een casestudy in de ‘Fruittuinen van West’ in Amsterdam wordt voor de toepassing ‘stadslandbouw’ een voorbeeld voor het gebruik van bodemkwaliteitsindicatoren uitgewerkt.

 • artikel
  Sustainability, MDPI, Basel 12 (13): 5451
  2020
 • artikel
  Sustainability, MDPI, Basel 13 (3117): 1-30
  2021
 • artikel
  Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte 2: 26 - 27
  2022

  Kansen dankzij klimaatadaptatie : Juiste aanpak maakt steden gezonder en plezierig om in te leven, wonen en werken

  Leven in harmonie met de natuur betekent meer biodiversiteit, meer zuurstof en minder stikstof en fijnstof. Dit resulteert in minder verdroging en een koelere stad in de zomer. Dat is vervolgens weer goed voor vermindering van het energieverbruik. Helaas komen lange periodes van droogte steeds vaker voor. Ook blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen soms wel bijna 10 graden warmer zijn dan het buitengebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We zullen dus een balans moeten zoeken!

 • video
  Wageningen University & Research
  2022
 • rapport
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
  2022

  Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief

  Met een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de analyse van het scenario Natuurinclusief, één van de drie scenario’s uit de Natuurverkenning 2050. In dit scenario is er sprake van toename van het aanbod van meerdere ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn van belang voor het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de eerste keer in Nederland dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld op deze manier zijn gekwantificeerd. Ook bij een verregaand natuurinclusieve inrichting van Nederland blijft er nog wel sprake van restopgaven. Naast natuurinclusieve maatregelen zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de maatschappelijke opgaven volledig het hoofd te bieden. Ook vraagt een natuurinclusieve inrichting van Nederland om grote veranderingen, zowel ruimtelijk, als qua verdienmodellen en gedragsverandering.

 • video
  KNMI
  2021

  KNMI Klimaatsignaal'21

  Het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn vandaag gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.

 • artikel
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 39 2: 104 - 113
  2022
 • rapport
  WWF
  2021
 • video
  IVN Natuureducatie
  2021

  Webinar Tiny Forest: Klein bos groot avontuur

  Tiny Forest bestaat dit jaar vijf jaar en dat vierden ze met een speciaal webinar. Live vanuit studio de KAS in Woerden zondt IVN Natuureducatie op 1 april 2021 het webinar ‘Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ uit. Wil jij meer weten over Tiny Forest en het onderzoek dat er wordt gedaan? Kijk dan het hele webinar of een programmaonderdeel terug! Het webinar bestond uit de onderdelen: Vijf jaar Tiny Forest door Daan Bleichrodt / Twee fragmenten worden voorgelezen uit het boek 'Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ door schrijvers Daan Bleichrodt en Maarten Bruns / Tiny Forest onderzoek: wat zijn de effecten op biodiversiteit, CO2 opslag, hittestress en waterberging? door Fabrice Ottburg / Vraag en antwoord: Tiny Forest experts Daan Bleichrodt, Fabrice Ottburg, Christine Wortmann en Marijke Zoetelief geven antwoord op vragen van deelnemers.

 • factsheet
  Wageningen UR
  2006

  Groen voor lucht

  Onderzoek naar welke groene maatregelen het meest efficiënt zijn en het meeste effect hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit in steden

 • presentatie
  Plant Research International
  2010

  Kleine landschapselementen voor zuivere lucht en zuiver water

  Powerpointpresentatie over de toepassing en het effect van groen op lucht- en waterkwaliteit bij de bron

 • rapport
  Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck
  2009

  De meerwaarde van groen

  Verkennend onderzoek in opdracht van de branchevereniging voor ondernemers in het groen, VHG om de meerwaarde van groen meer onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en burgers

 • rapport
  ALTERRA
  2009

  Groen en gezondheid van stadsbewoners : samenvatting van het vitamine G2 onderzoek

  Er zijn nog veel vragen over de relatie tussen natuur en gezondheid van stadsbewoners onbeantwoord. Neem bijvoorbeeld de kwaliteit van het groen. Maakt het voor de gezondheid van stadsbewoners uit of ze bij een prachtig ingericht plantsoen wonen of bij naast een recht-toe-recht-aan grasveld? Ook is het onduidelijk waardoor de gezondheidseffecten worden veroorzaakt. Worden stadsbewoners die in een groene omgeving wonen gestimuleerd om meer te bewegen? In deze brochure worden de resultaten besproken van een grootschalig onderzoek onder bewoners van 80 buurten in Nederlandse steden waarin de relatie tussen natuur en gezondheid van stadsbewoners verder is uitgediept. Dit onderzoek maakt deel uit van het meerjarige “Vitamine G” onderzoeksprogramma, van Alterra en NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

 • artikel
  Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad 11: 36 - 37
  2007

  Het waterbufferend vermogen van groendaken

  Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar andere methoden om de piekbelasting van regenval op te kunnen vangen. De groendakbranche wijst erop dat grootschalige toepassing van groendaken een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Groendaken houden immers een grote hoeveelheid water vast en zorgen voor een vertraagde afvoer. Naast de andere eigenschappen van het groendak (o.a. isolerende werking, afvangen fijnstof, esthetische uitstraling, natuur in stedelijke omgeving) zou de waterbufferende werking dus een belangrijk argument zijn een groendak toe te passen

 • presentatie
  TU Delft
  2010

  The design of vertical green : green façades

  Powerpointpresentatie over toepassen, de mogelijkheden hiervan, de soortenkeuze van gevelbeplanting in de stadsomgeving en de effecten die dat heeft op luchtkwaliteit en welbevinden van de stedelingen

 • rapport
  Alterra
  2009

  Een nieuwe landschapsdienst: landschapselementen voor een goede luchtkwaliteit

  Landschapselementen als bomen, boomrijen en bosjes kunnen bijdragen aan een goede luchtkwaliteit. In dit rapport is uitgewerkt op welke wijze de invang van fijnstof door landschapselementen geschat kan worden. Vervolgens worden mogelijkheden beschreven om de luchtzuiverende werking van landschapselementen in te brengen in gebiedsontwikkeling.

 • rapport
  Alterra
  2003

  Debat stad & land 2002 : verslag van een driedaagse reeks publieksdebatten over natuur in de stad, stad en landbouw en groen wonen gehouden op de Floriade

  Op de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer was Wageningen UR aanwezig met het vlinderpaviljoen. Vlinders zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van het milieu. In het paviljoen konden bezoekers in de huid van onderzoekers kruipen. In deze brochure is een verslag van debatten te vinden, die daarop volgden. Floriade debatten kunnen een opmaat zijn voor een levendig debat over de rol en gewenste kwaliteit van groen in de Nederlandse samenleving

 • artikel
  Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 6 augustus: 12
  2009

  'Een foto van een boom maakt al rustig' : reflectie

  In Reflectie beschouwen medewerkers van Wageningen UR actuele thema’s. Deze keer Agnes van den Berg. Een klein beetje natuur is al goed tegen stress. Je hoeft geen uitgestrekte wildernis te zien om rustig te worden, een foto van een boom is genoeg. Omgevingspsycholoog Agnes van den Berg vindt dan ook dat je beter kunt investeren in een beetje natuur om de hoek, dan in een enorm natuurgebied ver weg

1 2 3 ... 138