• artikel
  KennisOnline magazine : verhalen over KennisOnline-Onderzoek in ...: 4
  2019

  Online en offline de natuur beleven : Interview met ruraal socioloog Bas Breman

  Hoe mensen zich tot natuur verhouden verandert. Steeds meer voelen mensen zich onlosmakelijk met de natuur verbonden. Deze visie vormt het uitgangspunt van de huidige Natuurverkenning.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2021

  Bodemkwaliteitsindicatoren voor stadslandbouw en stedelijk groen : wetenschappelijke basis en praktijktoepassing

  Relevante bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwkundige toepassingen zijn al langer geselecteerd, maar voor specifieke toepassingen binnen de stedelijke omgeving nog niet. In dit rapport worden relevante indicatoren geselecteerd voor het beoordelen van de bodemkwaliteit binnen de Metropool Regio Amsterdam voor de toepassing ‘stadslandbouw’ en ‘stedelijk groen’. Binnen elk van deze toepassingen wordt nog een subselectie gemaakt van relevante indicatoren. Aan de hand van een casestudy in de ‘Fruittuinen van West’ in Amsterdam wordt voor de toepassing ‘stadslandbouw’ een voorbeeld voor het gebruik van bodemkwaliteitsindicatoren uitgewerkt.

 • artikel
  Sustainability, MDPI, Basel 12 (13): 5451
  2020
 • artikel
  Sustainability 12 (2020) 15
  2020
 • artikel
  Sustainability, MDPI, Basel 13 (3117): 1-30
  2021
 • artikel
  Sustainability 13 (2021) 9
  2021
 • artikel
  Sustainability 12 (2020) 9
  2020
 • artikel
  Sustainability 12 (2020) 10
  2020
 • artikel
  Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte 2: 26 - 27
  2022

  Kansen dankzij klimaatadaptatie : Juiste aanpak maakt steden gezonder en plezierig om in te leven, wonen en werken

  Leven in harmonie met de natuur betekent meer biodiversiteit, meer zuurstof en minder stikstof en fijnstof. Dit resulteert in minder verdroging en een koelere stad in de zomer. Dat is vervolgens weer goed voor vermindering van het energieverbruik. Helaas komen lange periodes van droogte steeds vaker voor. Ook blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen soms wel bijna 10 graden warmer zijn dan het buitengebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We zullen dus een balans moeten zoeken!

 • video
  Wageningen University & Research
  2022
 • rapport
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
  2022

  Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief

  Met een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de analyse van het scenario Natuurinclusief, één van de drie scenario’s uit de Natuurverkenning 2050. In dit scenario is er sprake van toename van het aanbod van meerdere ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn van belang voor het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de eerste keer in Nederland dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld op deze manier zijn gekwantificeerd. Ook bij een verregaand natuurinclusieve inrichting van Nederland blijft er nog wel sprake van restopgaven. Naast natuurinclusieve maatregelen zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de maatschappelijke opgaven volledig het hoofd te bieden. Ook vraagt een natuurinclusieve inrichting van Nederland om grote veranderingen, zowel ruimtelijk, als qua verdienmodellen en gedragsverandering.

 • video
  KNMI
  2021

  KNMI Klimaatsignaal'21

  Het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn vandaag gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.

 • artikel
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 39 2: 104 - 113
  2022
 • rapport
  WWF
  2021
 • artikel
  H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 55 4: 14 - 15
  2022

  Arnhem in 2120: een natuurinclusieve, cicrculaire, sociale en gezonde stad

  Hoe zien Nederlandse steden er over honderd jaar uit? Een team van onderzoekers en landschapsarchitecten van Wageningen University & Research (WUR) kwam onlangs met een verkenning van de mogelijkheden in ‘De Stad van 2120: natuurlijk!’ De stad Arnhem dient als voorbeeld. WUR-wetenschappers Wim Timmermans, kartrekker van het project en onderzoeker klimaatadaptatie, en Sanda Lenzholzer, hoogleraar landschapsarchitectuur, geven samen een toelichting op de schets. En: roepen de waterschappen op meer sturing te geven aan de ruimtelijke opgaven.

 • video
  IVN Natuureducatie
  2021

  Webinar Tiny Forest: Klein bos groot avontuur

  Tiny Forest bestaat dit jaar vijf jaar en dat vierden ze met een speciaal webinar. Live vanuit studio de KAS in Woerden zondt IVN Natuureducatie op 1 april 2021 het webinar ‘Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ uit. Wil jij meer weten over Tiny Forest en het onderzoek dat er wordt gedaan? Kijk dan het hele webinar of een programmaonderdeel terug! Het webinar bestond uit de onderdelen: Vijf jaar Tiny Forest door Daan Bleichrodt / Twee fragmenten worden voorgelezen uit het boek 'Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ door schrijvers Daan Bleichrodt en Maarten Bruns / Tiny Forest onderzoek: wat zijn de effecten op biodiversiteit, CO2 opslag, hittestress en waterberging? door Fabrice Ottburg / Vraag en antwoord: Tiny Forest experts Daan Bleichrodt, Fabrice Ottburg, Christine Wortmann en Marijke Zoetelief geven antwoord op vragen van deelnemers.

 • factsheet
  Wageningen UR
  2006

  Groen voor lucht

  Onderzoek naar welke groene maatregelen het meest efficiënt zijn en het meeste effect hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit in steden

 • presentatie
  Plant Research International
  2010

  Kleine landschapselementen voor zuivere lucht en zuiver water

  Powerpointpresentatie over de toepassing en het effect van groen op lucht- en waterkwaliteit bij de bron

 • rapport
  Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
  2009

  Invloed vegetatie op de luchtkwaliteit : eindrapport onderzoek naar de invloed van vegetatie op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Vegetatie als maatregel voor verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen is een sympathieke en maatschappelijk geaccepteerde maatregel. De effectiviteit van de maatregel is onderzocht in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL), een samenwerking van de ministeries van VROM en V&W. Dit rapport vat de resultaten van een 17-tal rapporten samen die (mede) in dit kader zijn opgesteld. De rapporten betreffen literuuronderzoeken; opzet, uitvoer en resultaten van proefmetingen; en de uitkomsten van modellering. Alle onderzoeken wijzen in de richting van een licht positief effect van vegetatie op de luchtkwaliteit op grotere afstand van de weg, ruwweg vanaf 50 meter van de rand van de weg, maar de onderzoeken hebben dit effect niet statistisch significant kunnen aantonen. Op kleinere afstand is doorgaans sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit. Vanaf een afstand groter dan 100 meter van de wegrand wordt het effect van vegetatie weer veel kleiner. De invloed van naaldbomen blijkt sterker dan die van loofbomen. Loofbomen hebben ook als nadeel dat in de winter de hoeveelheid blad sterk afneemt en de porositeit toeneemt, hetgeen de positieve effecten op luchtkwaliteit doet afnemen.

 • rapport
  Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck
  2009

  De meerwaarde van groen

  Verkennend onderzoek in opdracht van de branchevereniging voor ondernemers in het groen, VHG om de meerwaarde van groen meer onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en burgers

1 2 3 ... 103